Algemene voorwaarden Samen Gebrand
E-mail: stefan@samengebrand.nl
Website: www.samengebrand.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Samen Gebrand: Samen Gebrand, gevestigd te Aldeboarn, KvK-nummer 67768490.
 2. Klant: degene met wie Samen Gebrand een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Samen Gebrand en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Samen Gebrand.
 2. Samen Gebrand en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Samen Gebrand en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van andere (n) uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Samen Gebrand zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Samen Gebrand en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Samen Gebrand de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Samen Gebrand slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Samen Gebrand hanteert prijzen in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Samen Gebrand mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Samen Gebrand vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Samen Gebrand, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
 5. Wanneer Samen Gebrand en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 6. Samen Gebrand mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 7. Samen Gebrand moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 8. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 9. Samen Gebrand mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
 10. Samen Gebrand zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 11. De consument mag de overeenkomst met Samen Gebrand opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Samen Gebrand mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Samen Gebrand hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Samen Gebrand aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Samen Gebrand mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Samen Gebrand de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Samen Gebrand.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Samen Gebrand zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Samen Gebrand op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Samen Gebrand, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 9 – Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Samen Gebrand te verrekenen met een vordering op Samen Gebrand.

Artikel 11 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  * geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  * zaken van Samen Gebrand die bij de Klant aanwezig zijn
  * zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Samen Gebrand de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 12 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Samen Gebrand een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Samen Gebrand enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Samen Gebrand voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Samen Gebrand mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Samen Gebrand op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Samen Gebrand tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Samen Gebrand.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Samen Gebrand de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Samen Gebrand redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Samen Gebrand en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 16 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden .
 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

 1. Samen Gebrand behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samen Gebrand aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 18 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Samen Gebrand voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. Samen Gebrand mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Samen Gebrand tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Samen Gebrand geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20 – Klachten

 1. De Klant moet een door Samen Gebrand geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Samen Gebrand daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Samen Gebrand hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Samen Gebrand hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Samen Gebrand.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Samen Gebrand andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 21 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Samen Gebrand.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Samen Gebrand ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Samen Gebrand een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Samen Gebrand

 1. Samen Gebrand is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Samen Gebrand aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Samen Gebrand is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Samen Gebrand aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 24 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Samen Gebrand vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 25 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Samen Gebrand toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Samen Gebrand nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Samen Gebrand in verzuim is.
 3. Samen Gebrand mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Samen Gebrand kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 26 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Samen Gebrand door de Klant niet aan Samen Gebrand kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer-virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Samen Gebrand 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Samen Gebrand kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Samen Gebrand de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Samen Gebrand hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Samen Gebrand hiervan voordeel heeft.

Artikel 27 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Samen Gebrand de overeenkomst aanpassen.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Samen Gebrand mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Samen Gebrand altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Samen Gebrand zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 29 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Samen Gebrand aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Samen Gebrand.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 30 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Samen Gebrand bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Samen Gebrand is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Samen Gebrand is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Samen Gebrand, tenzij de wet iets anders bepaalt.